Проектният консорциум, базиращ се на съответните роли и отговорности на членовете си, предвижда да експериментира с локални дейности за насърчаване и огъвкавяване на динамиките на контакта между училищната система и младежкото население (11 до 18 годишните) с цел намаляване на броя на отпадащите от училище деца.

Следователно целта е да се консолидира ролята на всички участници в обучителния процес чрез:

  • допринасяне към преструктурирането на учебните планове с поставяне на специфична тежест върху житейските умения чрез изпробване на неформални образователни методологии;
  • експериментиране с нови дидактични подходи и начини за оказване на подкрепа на всички обучителни нива, базирани върху развитието на емоционалната компетентност и житейските умения;
  • експериментални обучения, насочени към преподавателите;
  • експериментални менторски и консултантски програми/услуги чрез засилване на локалните образователни и обучителни партньорски мрежи;
  • експлоатация и разработка на зараждащи се локални модели за превенция и предотвратяване на ранното напускане на училище с фокус върху социалното включване;
  • установяване на мрежа от „фасилитатори”, които да бъдат на разположение на институциите за консултации, предложения, дизайн, мониториране и оценяване на учебни програми, разработени спрямо нуждите и желанията на таргетните групи (младежи, учители, работодатели, местни власти, университети, и т.н.)
  • разпространение на ефективни методологии и инструментариум за изготвяне на политики за борба с ранното напускане и отпадане от училище.

„Житейските умения” ще бъдат иновативният елемент в света на образованието, те представляват „емоционалното измерение на учебния план”. Признаването му означава установяване на модел за обучение и постоянно повишаване на знанията и квалификацията на обучителите, отваряне на пространство за диалог между инситуциите и пазара на труда с цел обезпечаването на постоянната адаптация на учебните планове спрямо изискванията за трудова заетост.