Вие сте учител или обучител? Имате ли проблеми с ранното напускане на училище и висок процент отпаднали ученици във Вашето училище? SchoolStillPlays /SSP/ може да ви помогне! Нашият уебсайт ще Ви предостави идеи, методолигии и инструменти, с помощта на които да намалите броя на отпадащите ученици.

SSP консорциумът цели да разработи конкретни експериментални мерки за преодоляване на този проблем чрез провеждане на проучвания, обучения, анализи и училищни мероприятия, базирани върху житейски умения.

Програмата цели ранно разпознаване на младежите, които срещат затруднения в училищната си кариера, и свързването им с млади хора, които могат да предложат подкрепа, съвет и да улеснят реинтеграцията. В консорциума са включени както членове от сферата на формалното образование, така и организации от сферата на неформалното образование.

Планираните дейности се състоят от:

  • Разработка на общоевропейска обучителна методология, техники и процедури за мониторинг и разпознаване на обучителни затруднения и идентифициране на учениците „в риск”, които да могат да бъдат адаптирани в много различни регионални контексти, вкл. и в рамките на една държава (въздействие на национално и европейско ниво)
  • Внедряване на методологии и съдържание в учебните програми за придобиване на житейски умения чрез възпитание на чувствата (емоционалната интелигентност).

Вие сте ученик? Тук ще намерите информация къде да получите подкрепа и съвет, за да възстановите връзката с Вашето училище и/или родители. 

Ранното отпадане от училище се бележи от страдание, породено от различия между учениците и техните учители, между учениците и образователните изисквания, а именно минималното необходимо придобито знание и „правилата” на училището и света на възрастните.

 Факторите, които са причина за отпадането от училище, произтичат от лоши резултати или обучителни затруднения, съществуващи от самото начало на училищната кариера, от недобро или несъществуващо планиране на свободното и личното време, както и недостатъчно участие в дейностите, провеждани в училище. В някои случаи тези фактори се асоциират и с недостатъчни вербални умения.

SSP консорциумът ще бъде подложен на предизвикателство за целия период на проекта, имайки предвид, че:

  • Феноменът на ранното напускане на училище не е равнозначно единствено на отпадането от училище, което остава най-драматичното събитие в процеса на пречупване (културно, социално, екзистенциално). Причините за него се откриват не само в областите на социално-икономически или личностен дистрес.
  • Отпадането от училище е многоизмерен проблем, в койтo основните действащи фигури са индивидът, индивидът в групата, сферата на заетостта и институциите.