Jesteś nauczycielem lub pracownikiem oświaty?  Czy w swojej szkole dostrzegasz problem rezygnacji z nauki i wysoki odsetek porzucających szkołę? Projekt SCHOOL STILL PLAYS (SSP) może Ci pomóc! Strona, na której jesteś, dostarczy Ci pomysły, metodologię oraz narzędzia wspierające służące zapobieganiu i obniżeniu odsetka uczniów porzucających szkołę.

Zamiarem partnerstwa SSP jest rozwój specyficznych działań pilotażowych w celu przezwyciężenia problemu poprzez realizację badań, szkolenia, ewaluacji oraz zajęć szkolnych skoncentrowanych na umiejętnościach życiowych (kompetencjach psycho-społecznych).

Projekt sprzyja wczesnemu dostrzeganiu i wspieraniu młodych ludzi z trudnościami w kontynuacji edukacji szkolnej, a także umożliwia dotarcie do młodzieży, której należy zapewnić pomoc, wsparcie oraz ułatwić reintegrację. Projekt angażuje również beneficjentów działających w obszarze edukacji formalnej oraz organizacje funkcjonujące w sektorze kształcenia formalnego/nieformalnego.

Działania zaplanowane w ramach SSP polegają na:

  • Rozwoju wspólnej europejskiej metodologii uczenia oraz procedur służących monitorowaniu i wykrywaniu trudności szkolnych oraz identyfikacji tych z grup ryzyka z możliwością zaadaptowania ich do różnych kontekstów regionalnych, nawet w obrębie tego samego kraju; wywierających wpływ na poziomie krajowym i europejskim.
  • Wprowadzenie do programu szkolnego treści i metodologii umożliwiających uczniom nabycie umiejętności życiowych, dzięki nauce o emocjach.

Jesteś uczniem? Znajdziesz tu informacje o tym, gdzie możesz znaleźć wsparcie oraz wskazówki w celu ułatwienia Ci powrotu do szkoły i/lub rodzicami.

Porzucanie szkoły ukazuje cierpienie spowodowane różnicami pomiędzy uczniami a ich nauczycielami oraz uczniami a ich przedmiotami, w szczególności w zakresie wymaganego minimalnego zakresu wiedzy oraz „zasad” obowiązujących w szkole i w świecie dorosłych.

Czynniki wpływające na porzucanie szkoły wynikają ze słabych osiągnięć oraz trudności w uczeniu się pojawiających się już od wczesnych lat szkolnych, a także złego planowania czasu wolnego, w tym czasu przeznaczonego na zabawę, połączonego z ograniczonym udziałem w zajęciach organizowanych w szkole. W niektórych przypadkach, również słabe umiejętności werbalne są związane z tymi czynnikami.

Zatem partnerstwo projektu SSP stanie przed ogromnym wyzwaniem w trakcie trwania całego projektu, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że:

  • Zjawisko wczesnego porzucania nauki nie jest identyfikowane jedynie poprzez samo porzucenie, które, jednakże, pozostaje najbardziej dramatycznym przejawem w całym tym procesie (kulturalnym, społecznym, egzystencjonalnym). Przyczyny dyspersji/rozłamu nie są zatem powiązane jedynie z obszarem socjo-ekonomicznym czy osobistym cierpieniem.
  • Porzucanie szkoły jest problemem wielowymiarowym, włączając w to tak istotne zagadnienia jak: cechy indywidualne jednostki, jednostkę w grupie, świat pracy i różne instytucje.